***คำพ้องความหมาย***

            คือคำที่มีความหมายซ้ำกันหรือเหมือนกัน   คือศัพท์หนึ่งคำอาจจะมีความหมายเหมือนกันแต่ต่างกันที่การเขียนและการออกเสียง   เนื่องมาจากภาษาไทยเป็นภาษาของเสียงดนตรี ภาษาของบทกลอน   ซึ่งเป็นภาษาที่มีการบังคับใช้คำ   และเป็นภาษาที่มีการใช้กับบุคคลแต่ละลำดับชั้นไม่
  เหมือนกัน อย่างเช่นศัพท์ที่ใช้กับพระมหากษัตริย์ พระภิกษุ   สงฆ์ย่อมแตกต่างกับศัพท์
  หลายคำที่ไทยรับเอาคำในภาษาต่างประเทศมาใช้   ทำให้คำศัพท์ในภาษาไทยแตกออกไปได้หลายคำ   เพื่อให้เหมาะกับกาลเทศะ

 

ความหมาย
คำพ้องความหมาย
กบ
  เภกะ เภคะ มัณฑุก
กล้วย
  กทลี กรัน กัทลี
ขาว
  สกาว ตระดาษ ชุษณะ
เงิน
  งึน เง็น เงือน ปรัก หิรัญ
ทาส
  ทาสี ทาษ ทาสทาสี กระทาสี
ธง
  ธช ธวัช ธัช ธุช เกตุ ธชะ
บวช
  บรรพชา ผนวช
พญานาค
  อุรค อุรเคนทร์ พาสุกรี
หู
  โสต โศรไตร กรรณ กรรณา กัณณ์ กรรเจียก
                                      

 

 

หน้าถัดไป

 

 

 

NEWS
LINKS


E-learning การเรียนรู้ออนไลน์มาตราตัวสะกดต่างแม่
http://yenta4.ueuo.com
จัดทำโดย คณะนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ